Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die KnappeKoppen verwerkt van haar sollicitanten.
Indien je solliciteert bij KnappeKoppen, of om een andere reden persoonsgegevens aan KnappeKoppen verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Sybren Brands. KnappeKoppen, Korte Koningsstraat 27, KvK: 65940563 Sybren Brands is bereikbaar via info@knappekoppen.work of 0616096757.

2. Welke gegevens verwerkt KnappeKoppen en voor welk doel

2.1 In het kader van jouw sollicitatie worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam; b) e-mailadres; c) CV en motivatiebrief; d) locatiegegevens e) opleiding f) overige gegevens die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie die u actief heeft verstrekt zoals bv social media accounts indien je dit in bijvoorbeeld jouw CV hebt opgenomen (denk aan een link naar jouw Linkedin profiel) .

2.2 KnappeKoppen verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam en emailadres worden gebruikt om contact op te nemen met je over jouw sollicitatie. b) je CV en motivatiebrief worden gebruikt voor de beoordeling van jouw sollicitatie en worden gedeeld met het betreffende bedrijf waarvoor je zelf hebt aangegeven te willen solliciteren. c) je naam en emailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van KnappeKoppen.

3. Bewaartermijnen
KnappeKoppen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren persoonsgegevens uiterlijk vijf jaar, maar u kunt ons te allen tijde opdragen om uw gegevens aan te passen of te verwijderen. Aansluitend na de vijf jaar worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft KnappeKoppen passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Zo maakt de website van KnappeKoppen gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt KnappeKoppen gebruik van Typeform. De communicatie via Typeform is beveiligd door middel van SSL-certificaat. Typeform is een verwerker in de zin van de AVG.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen, klachten

5.1 Via de functionaris gegevensbescherming kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, of te verwijderen. KnappeKoppen zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren.

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop KnappeKoppen je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kunnen tevens worden gericht aan onze functionaris gegevensbescherming.

6. Wijzigingen
Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacy beleid te bekijken.